ข่าวผู้บริหารนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ (กำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามแนวทาง (ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา)
 


เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ (กำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามแนวทาง (ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา) ร่วมกับนายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ณ บริเวณท่าเทียบเรือองค์การบริหารส่วนตำบล แพรกหนามแดง ประตูระบายน้ำโครงการป้องกันน้ำเค็มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สายบางเค็ม?แพรกหนามแดง คลองสัมงา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม