ข่าวผู้บริหารนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
 


นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ โดยมี นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร และ นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น