ข่าวผู้บริหารนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (Chief Executives of Local Administration : Thailand 4.0) ลงพื้นที่เยี่ยมชมตลาด อ.ต.ก. ที่ติดอันดับ ๔ ของโลก
 


นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (Chief Executives of Local Administration : Thailand 4.0) จำนวน ๑๐๐ คน ลงพื้นที่เยี่ยมชมตลาด อ.ต.ก. ที่ติดอันดับ ๔ ของโลก ด้านตลาดสดที่ดีที่สุดในโลก เพื่อนำตัวอย่างการพัฒนาของตลาด อ.ต.ก.ไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตลาดสดในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ในการนี้ นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ได้ให้ความอนุเคราะห์บรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการบริหารจัดการตลาดสดให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร