ข่าวผู้บริหารนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารขยะรีไซเคิลฯ
 


เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) จ.สมุทรสาคร ซึ่งประกอบไปด้วยนิทรรศการแสดงผลงาน เช่น เหลือใช้ไม่ไร้ค่า (การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ของนักเรียนทุกระดับชั้นและคณะครู) เก็บมาแปรเป็นเงิน (การจำลองสถานการณ์กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล) เพลิดเพลินได้พลังงาน (การจัดการขยะย่อยสลายด้วยเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและ ก๊าซชีวภาพ Cowtec) และ อุดมการณ์รักษ์สิ่งแวดล้อม (การนำเสนอผลงานของลูกเสือสิ่งแวดล้อม) จากนั้น นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒ เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร เพื่อนำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปลูกต้นไม้ (แสม) บริเวณป่าชายเลน ร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน