แบบสอบถามความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
สรุปสาระสำคัญของหลักการในร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (ฉบับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

 1. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
        โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ใช้บังคับมานานมีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์และไม่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านบริหารงานและด้านจัดทำบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไป การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้คำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละรูปแบบ มีมาตรฐานที่ไม่เอื้อและไม่สอดคล้องต่อการพัฒนาร่วมกันหรือการสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน และขาดมาตรการป้องกันการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ กระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการส่วนท้องถิ่น สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวเพื่อจัดระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยปรับองค์กรบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้มีเพียงองค์กรเดียวเพื่อให้มีเอกภาพในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและหลักนิติธรรม เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจและสอดคล้องกับหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบและความจำเป็น ของแต่ละท้องถิ่น ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยพระราชบัญญัตินี้มีการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเพื่อให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการจัดระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเท่าที่จำเป็นและเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 2.สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
        2.1 การแก้ไขคำนิยาม บัญญัติให้ตำแหน่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการเทศบาล ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล และข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการเมืองพัทยา รวมตลอดถึงข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ... (ร่างมาตรา 4)
อ่านร่าง พรบ.เพิ่มเติม

การแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
คำชี้แจง: ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามทำเครื่องหมาย โดยให้ตอบแบบสอบถามทุกข้อ ตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบุคคลตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
  1.เพศ
        ชาย     หญิง     ไม่ระบุ
  2.อายุ
        อายุไม่เกิน30 ปี
        อายุตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 40 ปี
        อายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 50 ปี
        อายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 60 ปี
        อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป
  3.ระดับการศึกษา
        ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
        มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส.
        ปริญญาตรี
        สูงกว่าปริญญาตรี
        ไม่ระบุ
  4.ดำรงตำแหน่ง
        ประเภททั่วไป
        ประเภทวิชาการ
        ประเภทอำนวยการ/อำนวยการท้องถิ่น
        ประเภทบริหาร/บริหารท้องถิ่น
        ผู้บริหารท้องถิ่น
        สมาชิกสภาท้องถิ่น
        ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
        อื่นๆ นอกจากที่ระบุข้างต้น
        
  5.สังกัด
        ข้าราชการพลเรือน
        องค์การบริหารส่วนตำบล
        เทศบาล
        องค์การบริหารส่วนจังหวัด
        เมืองพัทยา
        กรุงเทพมหานคร
        อื่นๆ
        
  6.ภูมิลำเนา
        
        ไม่ระบุ

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
   1.กำหนดให้ "ข้าราชการส่วนท้องถิ่น" หมายถึง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการเทศบาล ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และข้าราชการเมืองพัทยา
    เหตุผล เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพเท่าเทียมกันไม่แบ่งแยกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        เห็นด้วย
        ไม่เห็นด้วย
       ความคิดเห็นอื่นๆ
      
   2. กำหนดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง หรือพนักงานจ้างจะสูงกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายไม่ได้ โดยไม่รวมเงินอุดหนุนตามภารกิจถ่ายโอนและเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรเป็นเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    เหตุผล เพื่อแก้ไขปัญหาการกำหนดอัตรากำลังเกินความจำเป็น ทำให้เกิดวินัยทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประโยชน์ในการนำงบประมาณรายจ่ายไปจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่เพื่อพัฒนาท้องถิ่นนั้น
        เห็นด้วย
        ไม่เห็นด้วย
       ความคิดเห็นอื่นๆ
      
   3. องค์กรบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา มีเพียงองค์กรเดียว คือ คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)
    เหตุผล เพื่อให้การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานเดียวกัน มีเอกภาพ และเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน และเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งมีจำนวนมาก
        เห็นด้วย
        ไม่เห็นด้วย
       ความคิดเห็นอื่นๆ
      
   4. องค์ประกอบของคณะกรรมการ ก.ถ. เป็นแบบไตรภาคี ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน
    เหตุผล เพื่อให้มีผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จากผู้มีส่วนได้เสีย และจากผู้มีความรู้ความสามารถที่มีความเป็นกลาง เพื่อให้มีการถ่วงดุลกัน
        เห็นด้วย
        ไม่เห็นด้วย
       ความคิดเห็นอื่นๆ
      
   5. กำหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีความเป็นกลาง และไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคู่สัญญา ทั้งนี้ กรณีปรากฏว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีความประพฤติเสื่อมเสีย ก.ถ. อาจมีมติให้พ้นจากตำแหน่งได้
    เหตุผล เพื่อให้ได้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นกลาง ปราศจากการแทรกแซงจากการเมืองในระดับต่างๆ และให้ได้บุคคลที่มีองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
        เห็นด้วย
        ไม่เห็นด้วย
       ความคิดเห็นอื่นๆ
      
   6. กำหนดสถานะของสำนักงาน ก.ถ. ให้เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
    เหตุผล เพื่อความเป็นอิสระ ความคล่องตัว และประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
        เห็นด้วย
        ไม่เห็นด้วย
       ความคิดเห็นอื่นๆ
      
   7. ในระดับจังหวัด ให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัด (อ.ก.ถ.จังหวัด) มีองค์ประกอบเป็นแบบไตรภาคี ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
    เหตุผล เพื่อให้มีผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จากผู้มีส่วนได้เสีย และจากผู้มีความรู้ความสามารถที่มีความเป็นกลาง เพื่อให้มีการถ่วงดุลกัน
        เห็นด้วย
        ไม่เห็นด้วย
       ความคิดเห็นอื่นๆ
      
   8. คุณสมบัติของกรรมการผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น จะต้องดำรงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น หรือประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป โดยไม่จำเป็นต้องเป็นดำรงตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
    เหตุผล ต้องการผู้แทนที่มีการสั่งสมความรู้ และประสบการณ์ในระดับที่สามารถกำหนดทิศทาง นโยบาย ซึ่งสามารถวิเคราะห์ภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
        เห็นด้วย
        ไม่เห็นด้วย
       ความคิดเห็นอื่นๆ
      
   9. กำหนดให้ ก.ถ. มีอำนาจสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
    เหตุผล เพื่อให้มีมาตรฐานการสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริต การเรียกรับผลประโยชน์ และระบบอุปถัมภ์
        เห็นด้วย
        ไม่เห็นด้วย
       ความคิดเห็นอื่นๆ
      
   10. กำหนดให้ ก.ถ. มีอำนาจสอบคัดเลือกและคัดเลือก ตำแหน่งบริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น และสายงานบริหารสถานศึกษา
    เหตุผล เพื่อให้การสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีความเป็นธรรม โปร่งใส มีมาตรฐานเดียวกัน ป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ และแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์
        เห็นด้วย
        ไม่เห็นด้วย
       ความคิดเห็นอื่นๆ
      
   11. กำหนดให้ ก.ถ. มีอำนาจในการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นกรณีมีความขัดแย้งในพื้นที่ โดยมิต้องสมัครใจ
    เหตุผล เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างข้าราชการส่วนท้องถิ่นกับผู้บริหารท้องถิ่น หรือประชาชนในเขตพื้นที่ อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการจัดทำบริการสาธารณะ
        เห็นด้วย
        ไม่เห็นด้วย
       ความคิดเห็นอื่นๆ
      
   12. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การลงโทษทางวินัยและการให้ออกจากราชการ หรือการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเว้นแต่ การย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ทั้งนี้ ตามที่ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอ
(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือตำแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญขึ้นไป ทั้งนี้ ตามที่ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอ
(๔) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ดำรงตำแหน่งอื่นนอกจากตำแหน่งตาม (๑) (๒) และ (๓)
    เหตุผล เนื่องจากการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นตามกฎหมายปัจจุบันให้อำนาจแก่ผู้บริหารท้องถิ่นแต่เพียงผู้เดียว ทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นต้องเสียเวลาและเกิดความไม่คล่องตัวในการบริหารงานของท้องถิ่น จึงต้องแก้ไขกฎหมายเพื่อเป็นการสร้างดุลยภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารกำหนดนโยบายในการบริหารในภาพรวมได้ดีขึ้น
        เห็นด้วย
        ไม่เห็นด้วย
       ความคิดเห็นอื่นๆ
      
   13. ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามารถโอนสับเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างประเภทโดยความสมัครใจได้
    เหตุผล เพื่อให้การโอนย้ายระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำได้ง่ายขึ้น แก้ไขปัญหาการต่อรองเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ การกลั่นแกล้งโดยใช้ดุลพินิจไม่ให้โอน ทำให้เกิดการหมุนเวียนข้าราชการส่วนท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้ข้าราชการมีขวัญกำลังใจ และเกิดความก้าวหน้าในอาชีพราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
        เห็นด้วย
        ไม่เห็นด้วย
       ความคิดเห็นอื่นๆ
      
   14. วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย บัญญัติรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการไว้ในพระราชบัญญัตินี้
    เหตุผล เพื่อให้เกิดความชัดเจน ลดการตีความ มีมาตรฐานเดียวกัน และปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้การวินิจฉัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเรื่องดังกล่าวทำให้เกิดความเป็นธรรมต่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น
        เห็นด้วย
        ไม่เห็นด้วย
       ความคิดเห็นอื่นๆ
      
   15. กำหนดให้มีการอุทธรณ์การลงโทษทางวินัยต่อ ก.ถ. และในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.ถ. ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุด
    เหตุผล เพื่อให้การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดเอกภาพ และ ลดระยะเวลา ขั้นตอน กระบวนการอุทธรณ์
        เห็นด้วย
        ไม่เห็นด้วย
       ความคิดเห็นอื่นๆ
      
   16. กำหนดให้มีการร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับ แต่ถ้าผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นเหตุเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ถ. จังหวัด คำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชาหรือ อ.ก.ถ. จังหวัด เป็นที่สุด
    เหตุผล เพื่อให้ความคับข้องใจระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการวินิจฉัยและแก้ไขโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
        เห็นด้วย
        ไม่เห็นด้วย
       ความคิดเห็นอื่นๆ
      
   17. กำหนดอัตราส่วนของอัตรากำลังพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะงานเช่นเดียวกับลักษณะงานของข้าราการส่วนท้องถิ่นจะต้องมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    เหตุผล เพื่อลดปัญหาภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เนื่องจากกำหนดอัตรากำลังเกินความจำเป็น และแก้ไขปัญหาคนล้นงาน
        เห็นด้วย
        ไม่เห็นด้วย
       ความคิดเห็นอื่นๆ
      
   18. กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่ง ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งไม่เกิน 4 ปี
    เหตุผล เพื่อพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพของปลัดฯ อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาการยึดกับตำแหน่งเป็นเวลานาน
        เห็นด้วย
        ไม่เห็นด้วย
       ความคิดเห็นอื่นๆ
      
   19. ความคิดเห็นประเด็นอื่นๆ
      


ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๗ และ กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 1
กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๓๕-๖ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น