โฮมสเตย์ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลเกตรี
ต่ำกว่า 500 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: โฮมสเตย์

ที่ตั้ง: จังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล
อบต.เกตรี

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


โฮมสเตย์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเกตรีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต้องการให้เป็นศูนย์กลางการรวมกลุ่มองค์ความรู้ในเรื่องต่างๆ ให้ประชาชนได้ศึกษาและนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และยึดเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เพื่อเสริมสร้างสถานภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น รวมทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ในเรื่องการถ่ายทอดประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม ตลอดจนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน โดยการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน เพื่อให้ปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ น่าท่องเที่ยว น่าพักพิง มุ่งไปสู่การพัฒนาแบบพึ่งตนเองช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 090-717-2311
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 209 ครั้ง