แก้วมังกร แลพแก้วมังกรอบแห้ง
500 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทผลไม้

ที่ตั้ง: จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่
เทศบาลตำบลบ้านถิ่น

ขนาดบรรจุภัณฑ์: กล่อง 2.5 x 3.5 นิ้ว ถุง 4 x 7 นิ้ว

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ตำบลบ้านถิ่น มีพื้นท่ีทำการเกษตร ส่วนมากเป็นลักษณะเป็นพื้นที่สูง ขาดแคลนนำ้ ดินเป็นดินลูกรัง ไม่สามารถปลูกพืชอื่นให้เจริญงอกงานได้ ดังนั้น ข้าพเจ้า นางวลัยพร ถิ่นฐาน ได้ทดลองนำต้นแก้วมังกรพันธุ์สีัแดงมาปลูกเป็นคนแรก ปรากฏว่าต้นแก้วมังกรติดผล และมีรสชาติดีกว่าแก้วมังกรจากที่อื่น เพราะต้นแก้วมังกร เป็นต้นไม้ท่ีต้องการนำ้น้อย ชอบดินลูกรัง ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นท่ีต้องการของตลาด ดังนั้นข้านเจ้าจึงได้ชักชวนชาวบ้านในตำบลบ้านถิ่น ปลูกต้นแก้วมังกร ทำให้ตำบลบ้านถิ่นเป็นหมู่บ้านท่ีมีพื้นท่ีปลูกแก่้วมังกรมากท่ีสุนในภาคเหนือช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 090-3315616
Facebook : -
Line ID : WALAIPORN 0800342329
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 121 ครั้ง