โฮมสเตย์บ้านจำรุง (ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยบ้านนอก)
ต่ำกว่า 500 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: โฮมสเตย์

ที่ตั้ง: จังหวัดระยอง อำเภอแกลง
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ชุมชนบ้านจำรุง/หมู่บ้านจำรุง "เกษตรพึ่งตนเอง คือลมหายใจของคนบ้านจำรุง" ประชากรกว่า 600 คน ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ ทำนา บนเนื้อที่ 3,000 กว่าไร่ของหมู่บ้านยังคงสภาพของความเป็นวิถีชีวิตชนบท ผู้คนในชุมชนรักความสงบ ดำรงชีวิตเรียบง่าย รักความเป็นธรรม เคารพในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น มีการรวมตัวที่เข้มแข็ง ต้นแบบของชุมชนแห่งอนาคต ชุดองค์ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงของชุมชนมากกว่า 20 ปี นำสู่การจัดตั้งมหาวิทยาลัยบ้านนอก "เพื่อการเรียนรู้ของสังคม" ปี พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน "หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข" จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนเรียนรู้ตลอดทั้งปี อากาศดี สภาพแวดล้อมเหมาะสม มีชุดประสบการณ์ความรู้เรื่องชุมชนเข้มแข็งที่หลากหลาย โดยเฉพาะการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชุมชนด้อย่างเหมาะสมลงตัวช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 087-8178030
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 313 ครั้ง