ผ้าทอ
2000 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายท้องถิ่น

ที่ตั้ง: จังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโฮ่ง
อบต.หนองปลาสะวาย

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2537 จากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน 4 คนที่มีแนวคิดเดียวกันได้แก่ 1.นางดา สุยะสาม 2.นางมูล ทาบ้านแป้น 3.นางศรีบุตร วงศ์สุภา 4.นางจันทร์แก้ว เป็งปันมา กลุ่มคนทั้งสี่คนรวมกลุ่มกันเริ่มต้นทอผ้าจกที่บ้านของแม่ดา สุยะสาม โดยได้นำผ้าลายเก่าแก่ที่ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษมาแกะลายผ้าและได้ไปเรียนรู้ ฝึกการทอผ้าตีนจกลายใหม่ที่อ.ดอยเฒ่า จ.เชียงใหม่ นำมาผสมผสานกันแล้วได้ลายผ้าใหม่เกิดขึ้น ความต้องการลายผ้ายังไม่เพียงพอ แม่ดา สุยะสาม ได้ไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดแพร่ ไปพบคนทอผ้าตีนจกจึงขออนุเคราะห์ให้สอนลายโดยกลับมาชักชวนคนทอผ้าด้วยกันไปฝึกเรียน แม่ดา สุยะสาม ใช้เงินส่วนตัวเหมารถให้ จึงได้เรียนรู้การจกลายผ้าเพิ่มขึ้น นำผ้าตีนจกที่ทอได้มาใช้เองและจำหน่ายกับผู้ที่สนใจในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง เริ่มมีผู้สนใจและมีการสั่งจองเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีลวดลายที่สวยงามและประณีตแปลกตา ทำให้เกิดรายได้เสริมให้กับครอบครัว ถึงแม้จะไม่มากนักแต่ด้วยใจรักและชื่นชอบการทอผ้าเรื่อยมา และมีผู้สนใจมาฝึกทอผ้าเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ.2540 จึงได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าตีนจกกี่ทอมือบ้านหนองปลาสวาย โดยย้ายจากการทอผ้าที่บ้าน นางดา สุยะสามมาใช้ศูนย์แม่บ้านหนองปลาสวายเป็นการชั่วคราวต่อมาย้ายมาปรับปรุงยุ้งฉางข้าวประจำหมู่บ้านซึ่งไม่ได้ใช้แร้วเป็นที่ตั้งของกลุ่มทอผ้าตีนจก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสวายเห็นความสำคัญและส่งเสริมสนับสนุน จึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนช่วยเหลือในด้านอุปกรณ์คือ กี่ ฟืม และฝ้าย เพื่อใช้ในการทอผ้าของกลุ่มทำให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้ มีอาชีพเสริม กลุ่มทอผ้าตีนจกมีความสนใจและต้องการลายผ้าแบบใหม่ๆให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงได้ของบประมาณสนับสนุนจากศูนย์ศึกษานอกโรงเรียนไปศึกษาดูงานที่จังหวดเชียงราย อำเภอเชียงของ ทั้งในเรื่องวิธีการ ขั้นตอนการทอผ้า การจกลวดลาย จึงได้นำมาปรับปรุง วิธีการ ขั้นตอนการทอผ้าและได้ลวดลายช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 094-1932275
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 77 ครั้ง