ข้าวเพชรคอรุม
60 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรอินทรีย์

ที่ตั้ง: จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอพิชัย
อบต.คอรุม

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 กิโลกรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านม่วงตลาด หมู่ที่ 2 ตำบลคอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ หนึ่งในตำบลศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2545 เป็นเวลา 14 ปี ที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรที่เห็นถึงปัญหาราคาข้าวและกลไกตลาดที่ยิ่งทำ ยิ่งขาดทุน เมื่อทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน คือต้องการออกจากวังวนปัญหาราคาข้าว และการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก จึงหันมาร่วมกันผลิตข้าวที่ได้คุณภาพ และปลอดสารเคมี พัฒนาระบบการผลิต และสร้างมูลค่าทางการตลาดเพิ่ม เกิดเป็นศูนยข้าวชุมชนมีกิจกรรมหลักอยู่ 2 กิจกรรมอย่างแรกคือ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (พิษณุโลก 2) ซึงได้ทำบันทึกขอตกลง (MOU) กับ ธ.ก.ส. และ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) ผลิตข้าวที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP (มาตรฐานอาหารปลอดภัย) และอยู่ระหว่างการพัฒนามาตรฐานเป็น ?ออร์แกนิคไทย? (มาตรฐานเกษตรอินทรีย์) อย่างที่สองคือ การผลิตข้าวครบวงจร (แบรนด์เพชรคอรุม) ปลูกข้าวพันธุต่างๆ ได้แก่ "ขาวหอมนิล ขาวไรซ์เบอรรี่ ขาวสินเหล็ก และขาวหอมมะลิแดง" ซึงข้าวต่างๆ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นข้าวอินทรีย์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นที่ต้องการของตลาด ผลสำเร็จคือทำให้มีผู้สนใจซื้อจำนวนมาก รวมถึงมีกลุ่มสมาชิกที่ต้องการเพิ่มปริมาณผลผลิตเพราะผลผลิตได้ราคาดีช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 055-831209
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 57 ครั้ง