กลุ่มเย็บผ้าบ้านสามัคคี
300 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายท้องถิ่น

ที่ตั้ง: จังหวัดสกลนคร อำเภอวานรนิวาส
เทศบาลตำบลกุดเรือคำ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ขนาดบรรจุภัณฑ์ขึ้่นอยู่ก้บความต้องการของลูกค้า

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เดิมกลุ่มเย็บผ้ารับผ้าโหลจากโรงงานมาเย็บทำให้มีรายได้น้อย ต่อมาได้มีการพัฒนาโดยมีโต๊ะตัดเป็นของตัวเองและได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรเย็ฐจากพัฒนาชุมชน ทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งขึ้น สามารถตัดเย็บได้เองและออกแบบเสีิ้อผ้าได้มาที่ลูกค้าต้องการ ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นกลุ่มเย็บผ้าบ้านสามัคคีมีความเข้มแข็งและสามารถจำหน่ายสินค้าได้หลากหลายและมีตลาดที่กว้างขึ้นช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 49 ครั้ง