กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ 3
0 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อื่นๆ

ที่ตั้ง: จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
อบต.บ้านปรก

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


นางสาวสุจินต์ กลั่นแสง นางสาวสุวรรณา กลั่นแสง เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีการผลิตน้ำหมักชีวภาพโดยใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถขายได้ เช่น มะเฟื่อง มะกรูด มาผ่านกระบวนการหมัก โดยผลที่ได้จากผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน ป้องกันน้ำเนาเสีย เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้แก่คนในชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อลดการใช้สารเคมี ดูแลสุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้



ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 034720236
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 14 ครั้ง