กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าและทอผ้าตำบลบ้านด่านนาขาม

ประเภทผลิตภัณฑ์: เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายท้องถิ่น

ที่ตั้ง: จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เริ่มจากการที่ประชาชนในชุมชนต้องการสร้างอาชีพให้กับชุมชน โดยต้องการให้ประชาชนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพในครอบครัว ประกอบกับในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม มีการอนุรักษ์การทอผ้าพื้นเมืองซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบดั้งเดิมที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าขึ้นมาและส่งจำหน่ายตามร้านค้าต่างๆ แต่ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร ซึ่งต่อมากลุ่มทองผ้าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองให้มีการแปรรูปจากผ้าทอมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รวมทั้งผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนโดยการนำสินค้าจำหน่ายในร้านภูฟ้า ซึ่งอยู่ในพระราชอุปถัมภ์ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0946342912
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 36 ครั้ง