ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน

  ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วันที่ดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง รูปภาพ
ไม่พบข้อมูล

ฝ่ายนิติบัญญัติ

  ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วันที่ดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง รูปภาพ
1. นายวาโย กาลา สมาชิกสภา 2016-10-20 00:00:00.0
2. นายกันต์ จันทร์รอด สมาชิกสภา 2016-10-20 00:00:00.0
3. นายสมใจ ตุดเอียด สมาชิกสภา 2016-10-20 00:00:00.0
4. นายไพฑูรย์ ทองเหล็ง สมาชิกสภา 2016-10-20 00:00:00.0
5. นายประทม สุขแจ่ม สมาชิกสภา 2016-10-20 00:00:00.0
6. นายสุนันท์ ยืนลิบ สมาชิกสภา 2016-10-20 00:00:00.0
7. นายบุญเลิศ จันทร์รอด สมาชิกสภา 2016-10-20 00:00:00.0
8. นายพิเชษฐ์ ไชยมุติ สมาชิกสภา 2016-10-20 00:00:00.0
9. นายถาวร บุญไหล สมาชิกสภา 2016-10-20 00:00:00.0
10. นายวัชรินทร์ คงศาลา สมาชิกสภา 2016-10-20 00:00:00.0
11. นายจรูญ คำแป้น สมาชิกสภา 2016-10-20 00:00:00.0
12. นายอุดมพร เรืองดิษฐ์ สมาชิกสภา 2016-10-20 00:00:00.0
13. นายสุพจน์ เรืองศรี สมาชิกสภา 2016-10-20 00:00:00.0
14. นางสาวณัฐธิดา แป๊ะยิ้มล่อง สมาชิกสภา 2016-10-20 00:00:00.0
15. นายไพศาล ช่อชั้น สมาชิกสภา 2016-10-20 00:00:00.0
16. นายพงค์สิทธิ์ หงษ์ทอง สมาชิกสภา 2016-10-20 00:00:00.0
17. นายอรุณ ศํกดิ์พรหม สมาชิกสภา 2016-10-20 00:00:00.0
18. นายโกศล แป้นเกิด สมาชิกสภา 2016-10-20 00:00:00.0
19. นายวิโรจน์ รักษ์ทอง ประธานสภา 2016-10-20 00:00:00.0
20. นายถาวร เงินถาวร รองประธานสภา 2016-10-20 00:00:00.0
21. นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์ เลขาสภา 2016-10-20 00:00:00.0