ข่าวผู้บริหาร
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีรดน้ำและรับพรจาก พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวให้พรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย (วันครอบครัว สถ.) ประจำปี ๒๕๕๙
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาล (พลังท้องถิ่นขับเคลื่อนประชารัฐเพื่อการท่องเที่ยว)...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ (สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า) ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรม
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีถวายพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พร้อมกล่าวคำถวายสดุดี และ...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ รศ.รัตนา จักกะพาก ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมพิธีเปิดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายนรภัทร ปลอดทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๔...
อ่านต่อ
ข่าวสำนัก/กอง/สถจ.
ภาพกิจกรรม นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมฯ มาตรวจราชการ ณ.สถจ.ลพบุรี
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม สถจ.ปัตตานีจัดโครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มทักษะการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปทพ.ศ.๒๕๕๙
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม ประชุม กศจ.ยะลา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ยากไร้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก จ.ชัยภูมิ
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม สถจ.ชัยภูมิ ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม หนองแวงโมเดล ผู้บริหาร อบต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ องค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำ
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม สถจ.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม สถจ.ยะลา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดการอบรมสัมมนาบทบาทและการจัดการเรียนรู้ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อ่านต่อ
หนังสือราชการ
 • รวมหนังสือราชการ/เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของ สถ.
ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น
 • บริการรับฟังความคิดเห็น และรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน
ระบบอินทราเน็ต
 • ระบบการเผยแพร่ข้อมูล
  ข่าวสาร ภายในของกรม
อีเมล
 • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อมูลสารสนเทศ
 • ระบบสารสนเทศ
 • หน่วยงานภายใน
 • วีดิทัศน์

ข้อมูลสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ

หน่วยงานภายใน

วีดิทัศน์

 • ภาพ สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 1 ภาพ สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 2
 • ภาพ สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 3 ภาพ สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 4
 • ภาพ คำกล่าวอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย ปี ๒๕๕๙ ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙
 • ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาพ แรลลี่ ครอบครัวท้องถิ่น ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙
 • ภาพ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม... ภาพ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม...
 • ภาพ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม... ภาพ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม...
 • ภาพ การแถลงข่าวผลงานกระทรวงมหาดไทย รอบ 6 เดือน ภาพ โครงการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณฯ ตอนที่ 1
 • ภาพ โครงการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณฯ ตอนที่ 2 ภาพ คลิปวีดีโอศูนย์ดำรงธรรมมิติใหม่
 • ภาพ คลิปวีดีโอ เมืองสวย ภาพ คลิปวีดีโอ น้ำใส
 • ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่1 ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่2
 • ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่3 ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่4
 • ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่5 ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่6
 • ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่7 ภาพ นำเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
 • ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาพ รางวัลพระราชทานพระเจ้าอยู่หัว อปท.พอเพียงสนง.กปร.การบริหารจัดการ
 • ราคาน้ำมัน
 • อัตราแลกเปลี่ยน
 • พยากรณ์อากาศ
 • ราคาหุ้น
 • ราคาทองคำ
logo ธนาคารกรุงเทพ
 
logo stt
 
logo taradthong
 
 • ข่าวการเมือง
 • ข่าวเศรษฐกิจ
 • ข่าวกีฬา
 • ข่าวหนังสือพิมพ์
 • ข่าวประจำวัน
bangkokpost banmuang bangkokbiznews dailynews khaosod komchadluek
matichon nationchannel naewna siamsport siamrath thaipost
manager thairath posttoday
Valid XHTML 1.0 Transitional ipv6 ready
Valid XHTML 1.0 Transitional
 • 94,098,248
 • 11,446