ข่าวผู้บริหาร
ภาพกิจกรรม นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) รุ่นที่ ๑ ภาค...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้กว่า ๑,๐๐๐ ...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมส่งเสริมตลาดประชารัฐ (ลิ้นจี่ของดีนครเชียงราย)
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการ (วัด ประชา รัฐ สร้างสุข)
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมชม (ฝายมีชีวิต) และ (หลุมพอเพียง) ของวัดป่านาคำ ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบนโยบายการบริหารงานให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และครูผู้ดูแลเด็กในพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบัวขาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบัวขาว
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดห้องฟิตเนสและเรือนพยาบาลบุญไกรสร พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คุณครูที่มีผลงานดีเด่นทางวิชาการ...
อ่านต่อ
ข่าวสำนัก/กอง/สถจ.
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการด้านระบบอาหารไปสู่การปฏิบัติในท้องถิ่น
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ ผต.สถ. ลงพื้นที่เขตรับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๒ พร้อมประชุมนิเทศติดตามงานนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมตรวจเยี่ยม...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผต.สถ. ลงพื้นที่เขตรับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๑ พร้อมประชุมนิเทศติดตามงานนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องการบริหาร...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ร่วมพิธีบวงสรวง สักการะ พระพุทธไสยาสน์ ณ วัดคูหาภิมุข และพิธีอัญเชิญหลักเมืองจำลองประดิษฐานศาลหลักเมืองยะลา
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผต.สถ. ลงพื้นที่เขตรับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ พร้อมประชุมนิเทศติดตามงานนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมตรวจเยี่ยม...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ ผต.สถ. ลงพื้นที่เขตรับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ พร้อมประชุมนิเทศติดตามงานนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับข้าราชการ...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์ ผต.สถ. ลงพื้นที่เขตรับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พร้อมประชุมนิเทศติดตามงานนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับข้าราชการ...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
อ่านต่อ
หนังสือราชการ
 • รวมหนังสือราชการ/เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของ สถ.
ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น
 • บริการรับฟังความคิดเห็น และรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน
ระบบอินทราเน็ต
 • ระบบการเผยแพร่ข้อมูล
  ข่าวสาร ภายในของกรม
อีเมล
 • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อมูลสารสนเทศ
 • ระบบสารสนเทศ
 • หน่วยงานภายใน
 • วีดิทัศน์

ข้อมูลสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ

หน่วยงานภายใน

วีดิทัศน์

 • ภาพ อธิบดี สถ.ลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย ภาพ สืบสานแนวทางพระราชดำริ
 • ภาพ สืบสานแนวทางพระราชดำริ ภาพ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
 • ภาพ คุณค่าคำ...นำชีวิต ภาพ สถ. จัดโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ออกอากาศในรายการเช้านี้ประเทศไทย ทาง ททบ.5 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2561
 • ภาพ สถ.ชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็นโครงการอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ออกอากาศเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ในรายการเช้านี้ประเทศไทย (ททบ.5) ภาพ สถ.ชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็นโครงการอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ออกอากาศเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ทางสถานีวิทยุ FM105 ในรายการคัดข่าวมาคุย
 • ภาพ อสถ. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินโครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ ทต.เขาพระงาม จ.ลพบุรี ภาพ อสถ. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินโครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ ทต.เขาพระงาม จ.ลพบุรี
 • ภาพ "ตามรอยผ้าไหม" 3-4 มีนาคม 2561 จังหวัดนครราชสีมา ภาพ อสถ. ร่วมงาน สงกรานต์ ปลอดภัย ปลอดเหล้า ไม่คุกคาม
 • ภาพ อสถ. ชี้แจงเดินหน้าเอาผิด อปท. ฮั๊วจัดซื้อรถดูดโคลน ภาพ อสถ. ย้ำ การสรรหา ขรก.ท้องถิ่น(สายผู้บริหาร) โปร่งใสและเป็นธรรม
 • ภาพ อสถ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ภาพ สถานธนานุบาลของ อปท.ลดดอกเบี้ยเพิ่มช่วงเปิดเทอม
 • ภาพ สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ภาพ วันท้องถิ่นไทยประจำปี ๒๕๖๑
 • ภาพ งานแถลงข่าววันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ออกอากาศเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ในรายการเช้านี้ประเทศไทย ทาง ททบ.๕ ภาพ อสถ. ชี้แจง อปท.ยืนยัน มีงบฯ จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
 • ภาพ สถ. ร่วมกับ Home pro เปิดโครงการตลาดประชารัฐ ภาพ เงินสะสมของท้องถิ่นขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่
 • ภาพ อสถ. สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Phone In) ในรายการ เล่าสู่กันฟัง ภาพ สถ. จับมือ องค์การตลาด ร่วมใจสร้างตลาดอาหารปลอดภัย ให้คนไทยอยู่ดีกินดี
 • ภาพ คำอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ รองอธิบดี สถ. (นายขจร ศรีชวโนทัย) ภาพ คำอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ รองอธิบดี สถ. (นายธนา ยันตรโกวิท)
 • ภาพ คำอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ รองอธิบดี สถ. (นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร) ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ
 • ภาพ นายธนา ยันตรโกวิท ร.อสถ. เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาด้วยแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ (EDUCATION IN FINLAND) เพื่อพัฒนาผู้นำฯ ภาพ สถ. ร่วมกับ SCB เปิดตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ
 • ภาพ อสถ. เป็นประธานพิธีเปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๕ ณ สนามสุระกุล จ.ภูเก็ต ภาพ มท. ชวนรู้ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ
 • ภาพ อสถ. บรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายของ มท. รวมกลุ่มฯ(Clusters) ภาพ รมว.มท. บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
 • ภาพ อสถ. สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Phone In) ในรายการมหาดไทยชวนรู้ ภาพ สถ. ชัดเจนในความโปร่งใส แจ้งผู้สอบท้องถิ่นขอดูคะแนนสอบได้
 • ภาพ เช้านี้ประเทศไทย สกู๊ปจังหวัดสะอาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอนที่ 5 ภาพ เช้านี้ประเทศไทย สกู๊ปจังหวัดสะอาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอนที่ 4
 • ภาพ เช้านี้ประเทศไทย สกู๊ปจังหวัดสะอาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอนที่ 3 ภาพ เช้านี้ประเทศไทย สกู๊ปจังหวัดสะอาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอนที่ 2
 • ภาพ เช้านี้ประเทศไทย สกู๊ปจังหวัดสะอาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอนที่ 1 ภาพ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เปิดกิจกรรมและชี้แจงประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ณ เขาขยาย จ.ชัยนาท
 • ภาพ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของจังหวัดสระบุรี ภาพ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดสดของ อปท. ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองขลุง จ.จันทบุรี
 • ภาพ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ภาพ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ ทางสถานีข่าวไทยรัฐทีวี
 • ภาพ เดินหน้าประเทศ (ประชารัฐร่วมใจ ประเทศไทยไร้ขยะ) ภาพ กรมท้องถิ่นสานพลังประชารัฐช่วยเกษตรกร ครั้งที่ ๒ ยอดรวมแล้วกว่า ๓๒ ตัน
 • ภาพ สกู๊ปข่าวโครงการประเทศไทยไร้ขยะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาพ กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน ตอน มุ่งสร้างท้องถิ่นไทย ให้เข้มแข็งโปร่งใส ๓ มิ.ย. ๖๐
 • ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการ ณ ตลาด อ.ต.ก. ภาพ สถ. จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นด้านการเกษตรและแหล่งน้ำปี ๒๕๖๐
 • ภาพ สถ. จัดทำแผนพัฒนาชุมชนด้านการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ ภาพ เช้านี้ประเทศไทย ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๐ โครงการน้ำคือชีวิตสู่แปลงเกษตรผสมผสาน
 • ภาพ ท้องถิ่น 4.0 ภาพ ๑ ท้องถิ่น ๑ ถนนปลอดภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐
 • ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น : โครงการอบรมหลักสูตรท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส ภาพ ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๑๐ ธนาคารขยะ จ.สมุทรสาคร
 • ภาพ ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๙ แผนช่วยเหลือของเทศบาลเมืองสุข จ.ชลบุรี ภาพ ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๘ โครงการด้านการศึกษาสู่ AEC จ.ลําพูน
 • ภาพ ชมชนเปลี่ยนโลก EP.๗ การบริหารจัดการขยะ เกาะคา จ.ลำปาง ภาพ ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๖ โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรปราการ
 • ภาพ ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๕ ขายข้าวสารช่วยชาวนา จังหวัดสุรินทร ภาพ ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๔ โครงการแปลงเกษตรพอเพียง ต.มาบข่า จ.ระยอง
 • ภาพ ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๓ พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อสวนลําไย จังหวัดจันทบุรี ภาพ ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๒ บ้านท้องถิ่นไทย จังหวัดเพชรบุรี
 • ภาพ ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๑ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่ลา จ.สิงห์บุรี ภาพ พระผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข
 • ภาพ รางวัลพระราชทานพระเจ้าอยู่หัว อปท.พอเพียงสนง.กปร.การบริหารจัดการ ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี ๒๕๖๐ ตอนที่ ๒
 • ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี ๒๕๖๐ ตอนที่ ๑ ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ณ จังหวัดระยอง
 • ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศเจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต
 • ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวนา จ.สุรินทร์ ภาพ พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • ภาพ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี เรื่องโครงการตามแนวพระราชดำริ (รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน) ภาพ โครงการติดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP) อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
 • ภาพ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท ภาพ รายการที่นี่ประเทศไทย พฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ตอนสถ.มอบวุฒิบัตรผู้สูงอายุ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลห้วยงู จ.ชัยนาท
 • ภาพ เดินหน้าประเทศไทย ตอนการบริหารจัดการขยะ จังหวัดสะอาดตามแนวทางประชารัฐ ภาพ สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 5
 • ภาพ สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 1 ภาพ สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 2
 • ภาพ สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 3 ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙
 • ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาพ แรลลี่ ครอบครัวท้องถิ่น ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙
 • ภาพ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม... ภาพ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม...
 • ภาพ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม... ภาพ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม...
 • ภาพ ท้องถิ่นไทย รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ภาพ ท้องถิ่นไทยส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม
 • ภาพ ท้องถิ่นสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกาะคา จ.ลำปาง ภาพ สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 6
 • ภาพ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แด่ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยร่วมพิธีประสาทปริญญา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ภาพ แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ภาพ สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 4 ภาพ คำกล่าวอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย ปี ๒๕๕๙
 • ภาพ นำเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ภาพ การแถลงข่าวผลงานกระทรวงมหาดไทย รอบ 6 เดือน ภาพ โครงการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณฯ ตอนที่ 1
 • ภาพ โครงการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณฯ ตอนที่ 2 ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่1
 • ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่2 ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่3
 • ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่4 ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่5
 • ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่6 ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่7
 • ภาพ คลิปวีดีโอศูนย์ดำรงธรรมมิติใหม่ ภาพ คลิปวีดีโอ เมืองสวย
 • ภาพ คลิปวีดีโอ น้ำใส   
 • ราคาน้ำมัน
 • อัตราแลกเปลี่ยน
 • พยากรณ์อากาศ
 • ราคาหุ้น
 • ราคาทองคำ
logo ธนาคารกรุงเทพ
 
logo stt
 
logo taradthong
 
 • ข่าวการเมือง
 • ข่าวเศรษฐกิจ
 • ข่าวกีฬา
 • ข่าวหนังสือพิมพ์
 • ข่าวประจำวัน
bangkokpost banmuang bangkokbiznews dailynews khaosod komchadluek
matichon nationchannel naewna siamsport siamrath thaipost
manager thairath posttoday
Valid XHTML 1.0 Transitional ipv6 ready
Valid XHTML 1.0 Transitional
 • 107,282,375
 • 71