ข้อมูลบุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โดยกองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

banner1
  1.      แยกตามประเภทบุคลากร
ลำดับ ประเภทบุคลากร จำนวน
คน ร้อยละ
1. ข้าราชการ 3,195 95.00
2. ลูกจ้าง 5 0.15
3. พนักงานราชการ 163 4.85
รวม 3,363 100.00
banner1
  2.      แยกตามหน่วยงาน
ลำดับ หน่วยงาน ประเภทบุคลากร จำนวน
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ คน ร้อยละ
1. ส่วนกลาง 480 5 53 538 16.00
2. ส่วนภูมิภาค 2,715 0 110 2,825 84.00
รวม 3,195 5 163 3,363 100.00
banner1
  3.      แยกตามเพศ
ลำดับ เพศ ประเภทบุคลากร จำนวน
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ คน ร้อยละ
1. ชาย 1,383 3 71 1,457 43.32
2. หญิง 1,812 2 92 1,906 56.68
รวม 3,195 5 163 3,363 100.00
banner1
  4.      แยกตามโครงสร้างอายุ
ลำดับ อายุ ประเภทบุคลากร จำนวน
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ คน ร้อยละ
1. ไม่เกิน 24 ปี 8 0 12 20 0.59
2. ระหว่าง 25 ? 29 ปี 92 0 81 173 5.14
3. ระหว่าง 30 ? 34 ปี 275 0 51 326 9.69
4. ระหว่าง 35 ? 39 ปี 472 0 13 485 14.42
5. ระหว่าง 40 ? 44 ปี 471 0 5 476 14.15
6. ระหว่าง 45 ? 49 ปี 628 2 1 631 18.76
7. ระหว่าง 50 ? 54 ปี 671 1 0 672 19.98
8. ตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป 578 2 0 580 17.25
รวม 3,195 5 163 3,363 100.00
banner1
  5.      แยกตามระดับการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร จำนวน
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ คน ร้อยละ
1. ต่ำกว่า ปริญญาตรี 214 4 0 218 6.48
2. ปริญญาตรี 1,677 1 156 1,834 54.53
3. ปริญญาโท 1,291 0 7 1,298 38.60
4. ปริญญาเอก 13 0 0 13 0.39
รวม 3,195 5 163 3,363 100.00